Souhlas se zpracování osobních údajů

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů souhlasíte s tím, aby fyzická podnikající osoba Bc. Barbora Podsedníková, se sídlem Masarykovo nám. 1768/17, 66451 Šlapanice, IČ:06375286 (dále jen „Správce“), ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) jakožto provozovatel webové stránky www.beautylifestudio.cz zpracovávala pomocí manuálních a automatizovaných prostředků Vaše osobní údaje. K udělení tohoto souhlasu dochází aktivním odesláním kontaktního a rezervačního formuláře.

1. ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁVANÝCH SPRÁVCEM

Osobní údaje budou správcem zpracovávány v rozsahu Vaší e-mailové adresy, kterou jste správci sdělil při udělení tohoto souhlasu, v rámci něhož jste vyjádřil tento souhlas se zpracováním těchto osobních údajů pro marketingové účely. Při zpracování Vašich osobních údajů může docházet rovněž k využívání cookies souborů, jiných síťových identifikátorů a možnému profilování na základě dalších informací, které o Vás budou v průběhu času získány podle údajů o Vaší návštěvnosti webu (kromě cookies souborů půjde především o údaje poskytnuté Vaším prohlížečem, údaje o zobrazených obchodních sděleních, navštívených produktech a Vaší nákupní historii, dostupné též z Vašeho uživatelského účtu, jste-li u nás registrován, popř. jiné dostupné behaviorální či demografické údaje), aby Vám správce mohl nabídnout a poskytnout produkt na míru Vaším potřebám a aby se předešlo nabízení produktů, které pro Vás naopak nejsou zajímavé. Uvedená činnost umožní přesnější personalizaci nabídky a zasílaných informací, včetně zasílání vybraných emailových zpráv s doporučeními a nabídkami podle dříve shlédnutých produktů, stejně jako zasílání automatických emailových zpráv s připomenutím možnost dokončení objednávky (v případě přerušení tohoto procesu).

2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Právním základem zpracování je tento Váš udělovaný souhlas, popř. v rozsahu osobních údajů nezbytných pro splnění práv a povinností vyplývající z právních předpisů rovněž tyto předpisy.

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budou správcem zpracovávány za účelem pokročilého marketingu, zahrnujícího marketingovou činnost v souvislosti s nabízením produktů a služeb správce, zejména o zasílání vybraných obchodních sdělení a neadresných obchodních sdělení (newsletterů) týkajících se správcem provozovaného webu, popř. nabídky jeho produktů a služeb, včetně prezentace jeho nových produktů, současných trendů, speciálních nabídek a reklamních slevových akcí správce a slevových kódů, a to elektronickými prostředky komunikace ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění; o provádění segmentace (profilování) za účelem cílení marketingu dle konkrétních potřeb zákazníka, například volby obchodních sdělení s ohledem na účast na aktivitách správce, zjištěné preference a další informace získané od zákazníka, tj. včetně tzv. remarketingu (cílené reklamy) a behaviorální reklamy, o zařazení do marketingové databáze správce pro profilování a přímý marketing (vč. zasílání obchodních sdělení); o provádění průzkumu a vyhodnocení trhu v souvislosti s marketingovou činností správce.

4. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budou zpracovávány správcem po dobu trvání služby odběru obchodních sdělení (newsletterů) zasílaných správcem; v ostatních případech po dobu tří let od udělení tohoto souhlasu. Před uplynutím této doby budete správcem kontaktováni s žádostí o její případné prodloužení; pokud s tímto nebudete souhlasit, osobní údaje zpracovávané o Vaší osobě po uplynutí uvedené doby správce vymaže. Osobní údaje budou rovněž vymazány tehdy, dojde-li z Vaší strany k odvolání tohoto souhlasu. Výmaz se však netýká těch osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného důvodu, než na základě tohoto souhlasu. Tím není jakkoliv dotčeno zpracování Vašich osobních údajů v nezbytném rozsahu pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů je udělován dobrovolně, přičemž nemáte žádnou povinnost jej poskytnout a v případě, že jej správci neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce. Poskytnutí tohoto souhlasu není v žádném případě podmínkou pro nákup produktů v internetovém obchodě. Tento souhlas můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání e-mailové zprávy na adresu info@beautylifestudio.cz nebo písemného sdělení adresovaného správci na adresu jeho sídla Masarykovo nám. 1768/17, 66451 Šlapanice, případně prostřednictvím odkazu umístěného v závěru každého zasílaného obchodního sdělení. Odvoláním souhlasu však není nijak dotčena zákonnost zpracování osobních údajů vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

5. PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

  • právo na přístup k osobním údajům;
  • právo na opravu osobních údajů;
  • právo na výmaz osobních údajů;
  • právo na omezení zpracování osobních údajů;
  • právo na přenositelnost osobních údajů;
  • právo na vyloučení automatizovaného individuálního rozhodování a profilování;
  • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů;
  • právo na oznámení případů porušení zabezpečení osobních údajů.

Veškerá výše uvedené práva lze uplatnit prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) odeslané na adresu info@beautylifestudio.cz. Na tuto adresu se lze obrátit rovněž v souvislosti s žádostí o další doplňující informace týkající se výše uvedených práv. Obdobně lze uvedená práva uplatnit též korespondenční formou na adresu sídla správce – Masarykovo nám. 1768/17, 66451 Šlapanice.

ZVLÁŠTNÍ PRÁVO VZNÉST NÁMITKU

Vedle shora uvedených práv máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které správce zpracovává pro účely přímého marketingu. V takovém případě nebude správce bez dalšího osobní údaje již nadále pro tento účel zpracovávat.

6. PRÁVO PODAT STÍŽNOST U DOZOROVÉHO ORGÁNU

Máte právo kdykoliv se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů jakožto dozorový orgán, pokud se domníváte, že při zpracování jeho osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů. Kontaktní údaje Úřadu pro ochranu osobních údajů:

Úřad pro ochranu osobních údajů, pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
telefon: +420 234 665 111 (ústředna)
emailová adresa: posta@uoou.cz
internetové stránky: www.uoou.cz

7. PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM A JEJICH ZABEZPEČENÍ

K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce, jeho zaměstnanci a případně též třetí osoby – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje všechny požadavky právních předpisů, a které budou dostatečně chránit Vaše práva a osobní údaje a s těmito nakládat způsobem obvyklým pro přímý marketing. Těmito osobami mohou být zejména osoby zajišťující rozesílání obchodních sdělení (newsletterů), které však budou mít přístup k těmto údajům jen v nezbytném rozsahu a po dobu nezbytně nutnou, a na základě k tomu účelu uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů. Veškeré osobní údaje, které budou správci poskytnuty, jsou ukládány v bezpečné databázi a chráněny standardními postupy (šifrování, heslování, přístup oprávněných osob, atp.).

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Udělením tohoto souhlasu potvrzujete, že jste starší 16 let. Tímto dále potvrzujete, že poskytnuté osobní údaje jsou úplné a správné, a že jste byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Současně potvrzujete, že tento souhlas udělujete svobodně, konkrétně, informovaně a jednoznačně. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Seznam.cz.